Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Thứ Sáu, 06/10/2017, 11:02 GMT+7

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The post office - Bưu chính viễn thông giúp các bạn nghe và trả lời câu hỏi về sự phát triển của mạng lưới điện thoại Việt Nam, rèn luyện kỹ năng nghe và làm bài tập tốt hơn.

 Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Nghe và làm các bài tập ngay dưới đây:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Task 1

Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following Statements and question. (Lắng nghe và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D cho các câu nói và câu hỏi sau đây.)

1. According to the passage, Vietnam ranks……………..for growth in the number of telephone subscribers.

A. 6th          B. 2nd            C. 30th                D. 8th

2. Vietnam is among the……… countries in the world that have more than two million telephones.

A. 6                B. 140              C. 13                   D. 30

3. In 1996, Vietnam began upgrading its………… networks.

A. mobile phone                          C. fixed telephone

B. subscriber                               D. post office

4. According to the passage, at present,……… per cent of communes across Vietnam have telephone services.

A. 90           B. 80           C. 14           D. 93

5. Which aspect of development in Vietnam’s telecommunication is NOT mentioned in the listening passage?

A. The increase in the number of telephones.

B. The growth in the capacity of the mobile phone system

C. The change of the international telephone system.

D. The reduction in monthly telephone fees.

Task 2

Listen again to answer the following questions. (Lắng nghe một lần nữa để trả lời các câu hỏi sau.)

1. According to the passase, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?

2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s?

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996?

4. When did the change of mobile telephone numbers take place?

5. According to the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?

Bài nghe

Over the past few years, Vietnam has quickly developed its telephone system. Vietnam ranks second only to China for growth in the number of telephone subscribers. It is among the 30 countries in the world that have more than two million telephone subscribers.

In the early 1990s, there were only 140.000 telephones across Vietnam. At present, we have more than six million subscribers.

In 1996, Vietnam began upgrading its fixed telephone network and changing numbers from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.

Five years later, the mobile phone system was upgraded to meet the growth of customer demand. Since 2000, Vietnam has reduced the price of several services, especially in the monthly fees for fixed and mobile telephones.

In the future, more attention will be paid to the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietnam have telephone services. A network of 6.014 communal post offices have been set up across the country.

Bài dịch

Trong vài năm qua, Việt Nam đã phát triển hệ thống điện thoại cố định một cách nhanh chóng. Việt Nam xếp hạng thứ hai sau Trung Quốc về số người đăng ký sử dụng điện thoại. Việt Nam nằm trong số 30 quốc gia trên thế giới có hơn 2 triệu người đăng ký sử dụng điện thoại.

Đầu những năm 1990, chỉ có 140.000 điện thoại cố định ở Việt Nam. Hiện tại, chúng ta đã có hơn 6 triệu người đăng ký.

Năm 1996, Việt Nam đã bắt đầu nâng cấp hệ thống điện thoại cố định và chuyển đổi từ 6 lên 7 số ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như từ 5 lên 6 số ở các tỉnh thành khác.

Năm năm sau đó, hệ thống điện thoại di động được nâng cấp để bắt kịp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Từ năm 2000, Việt Nam đã giảm cước phí của một số dịch vụ, đặc biệt là cước thuê bao hàng tháng cho điện thoại cố định và điện thoại di động.

Trong tương lai, chúng ta sẽ chú trọng hơn nữa đến khu vực nông thôn. Hiện tại, 93% các xã ở Việt Nam có dịch vụ điện thoại. Một mạng lưới 6.014 bưu điện xã đã được thiết lập khắp trên đất nước.       

Đáp án

Task 1

1. B              2. D             3. C              4. D             5. C

Task 2:

1. China has the highest growth in the number of telephone subscribers.

2. In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam.

3. In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.

4. In 2001.

5. There are 6,014 communal post offices in Vietnam.

>> Xem thêm:

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 3: A Party

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 5: ILLITERACY

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 7: World Population

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Celebrations 

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Đăng ký học Tiếng Anh ở đâu đảm bảo uy tín?

Cập nhật các khóa học, chương trình đạo tạo ngoại ngữ uy tín tại MuaBanNhanh.com. Để xem chi tiết các khóa học, thời gian học và học phí sớm nhất, nhận được nhiều ưu đãi, đăng ký học ngay: Học ngoại ngữ 

 

>> Nguồn: http://webhoctienganh.com/bai-nghe-tieng-anh-lop-11-unit-9-the-post-office-1668.html

Xem thêm:

Bài nghe tiếng Anh lớp 10 Unit 16: Historical Places

4 tiêu chí chọn trung tâm tiếng anh trẻ em cho con

Báo Vietnamnet (Tiếng Anh) đưa tin MuaBanNhanh.com, Sales through Mobile

 

 

Tags: tiếng anh phổ thông, bài nghe tiếng anh, tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, luyện nghe tiếng anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 9, The Post Office, Bưu chính viễn thông
MuaBanNhanhOnline.com / Mua Bán Nhanh
No avatar
Đăng bởi touyen
Tham gia 11/01/2016
Cấp độ Administrator
Bài viết 20/20